- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
EĞİTİM YEREL

24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü Kut­lan­dı

24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü ve Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e “Ba­şöğ­ret­men­lik” un­va­nı ve­ri­li­şi­nin 94. yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le il­çe­miz­de bir dizi kut­la­ma ve et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlk ola­rak sabah sa­at­le­rin­de Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ha­ya­ti Ak­türk ta­ra­fın­dan Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de bu­lu­nan Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nul­du.
Daha sonra İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Harun Kazez, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ha­ya­ti Ak­türk, Mucur Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Okul Mü­dü­rü Nur­gül Uçar Tunç­bi­lek ve öğ­ret­men­le­ri ma­ka­mın­da kabul etti.
Halk Eği­tim Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da devam eden kut­la­ma prog­ra­mı­na ilçe pro­to­ko­lü ve il­çe­miz­de görev yapan öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma, slayt gös­te­ri­si, şi­ir­ler, mes­le­ğe yeni baş­la­yan Öğ­ret­men­le­rin yemin et­me­le­ri, müzik din­le­ti­si gibi et­kin­lik­le­rin yer al­dı­ğı prog­ra­mın son bö­lü­mün­de Öğ­ret­men­ler Günü do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen fut­bol, sat­ranç ve masa te­ni­si mü­sa­ba­ka­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ret­men­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan prog­ram sona erdi. Haber: Ramazan Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir