- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...

Etiket: 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü Kut­lan­dı

24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü Kut­lan­dı
EĞİTİMYEREL

24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü Kut­lan­dı

24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü ve Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e “Ba­şöğ­ret­men­lik” un­va­nı ve­ri­li­şi­nin 94. yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le il­çe­miz­de bir dizi kut­la­ma ve et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ril­di. İlk ola­rak sabah sa­at­le­rin­de Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ha­ya­ti Ak­türk ta­ra­fın­dan Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de bu­lu­nan Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nul­du. Daha sonra İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Harun Kazez, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ha­ya­ti Ak­türk, Mucur Mes­le­ki ve…