- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Kırşehir İl Özel İdaresi’nden Satış İlanı • Mucur’da 3 Taşınmazın Satış İlanı

İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
TAŞINMAZ SATIŞI

            Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, İdare ile hisseli ve boş bulunan, Aşağıda İlçesi ve Köyleri yazılı  taşınmazlar, İl Encümeninin 30.06.2022 tarih ve 101 nolu kararı ile, 2886 sayılı Devlet    İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık İhale Usulüyle 9-10-11 Ağustos  2022  tarihlerinde  saat:10.00’ dan itibaren Aşağıda  gösterilen Tablodaki tarih ve saatlerde taşınmaz sıra numarasına göre,  Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın bedeli tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Banka hesaplarına yatırılan % 10 luk teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

.No. İlçesi Köyü Ada Parsel Taşınmazın Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak Taşınmaz İdare  Payı m² Cinsi/Niteliği Plan Durumu  Muhammen Bedeli (TL)  %10 Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Mucur Asmakaradam 199 2 832.08 Tam Kerpiç Ev ve Arsa Plansız Alan/Kadastro Parseli 23,298.24 TL 2,329.82 TL 09.08.2022 10.00-12.00
2 Mucur Bazlamaç 123 6 843.24 Tam Bahçe Plansız Alan/Kadastro Parseli 23,610.72 TL 2,361.07 TL 09.08.2022 10.00-12.00
3 Mucur İnanç 120 10 48.84 Tam Kerpiç Ev Plansız Alan/Kadastro Parseli 2,442.00 TL 244.20 TL 09.08.2022 10.00-12.00

İstekliler istenilen belgeleri ihale tarihinde saat:10.00’a kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir İhalede pey sürme/artırma 500.00 TL dir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
İLAN OLUNUR.

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de              BASIN: ILN01657963 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir