- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

EKMEKLİK UN MUCUR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEKLİK UN
MUCUR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekmeklik Un alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/34382
1-İdarenin
a) Adresi : SOLAKLI MAHALLESI MILLI EGEMENLIK CADDESI 1 40500 MUCUR/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3868124007 – 3868122725
c) Elektronik Posta Adresi : mucurbelediyesi@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1100 Torba (çuval) 50 kğ’lık 650 tip un alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemiz Ekmek Fırınına aylık periyodik olarak 150 (Yüz Elli) Torba (çuval) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Her ay periyodik olarak 150 çuval (50 kg’lık) un stoklanacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SOLAKLI MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO: 1/2 40500 MUCUR KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 08.02.2018 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlene imalat yeterlilik belgesi
ç)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adayın veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
d)alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden malzeme olması durumunda gıda veya gıda ile temas eden malzemelerinin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliywt konusu olarak belirlendiğigıda sicil belgesi (sertifika) yada aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen gıda üretim sertifikası/gıda üretim belgesi
e)adayın ve isteklinin alım konusu malın ürettiğine ilişkin olarak iligili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve adayın veya isteklinin üretici veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge
f)Tüzel kişiler için ortaklara ait TC kimlik fotokobileri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUCUR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUCUR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın No: 20

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir