- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018 YILI 125 TON PORTAKAL KÖMÜR ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/437368
1-İdarenin
a) Adresi : YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ NO: 1/1 -40103 MUCUR/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3868125261 – 3868125240
c) Elektronik Posta Adresi : mucur.hekimhuzurevi@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 125 TON KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KÖMÜR AMBARLARINA İSTENİLEN
SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : İşe başlanıldıktan sonra idarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) gün
içerisinde Huzurevi Müdürlüğünün kömür ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda
teslim edilecektir. Kalan kömür yine aynı şekilde idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey
olarak 31/12/2018 tarihine kadar idareye teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ/YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ
ASFALTI CADDESİ NO: 1/1- 40103 – MUCUR / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 03.10.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ / YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ NO:1/1- 40103 – MUCUR / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ/YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ NO: 1/1- 40103 – MUCUR / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(Basın No: 241)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir