- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) İlçemizdeki Vatandaşların ulaşım sorunlarını çözmek amacı ile 5393 Sayılı Kanunun Belediyelerin yetki ve imtiyazlarını belirleyen 15/f-p maddelerine istinaden Mucur Belediyesince şehir merkezinde tahsis edilen 5 adet dolmuş durak hattı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.
2-) Her bir durak hattı için muhammen bedeli yıllık 10.000,00 TL olup, geçici teminatı (%3 1.500.00 TL’ dir.
3-a) 1 nolu durak hattının ihalesi 08.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te;
3-b) 2 nolu durak hattının ihalesi 08.02.2017 Çarşamba günü saat 14.15’te;
3-c) 3 nolu durak hattının ihalesi 08.02.2017 Çarşamba günü saat 14.30’te;
3-d) 4 nolu durak hattının ihalesi 08.02.2017 Çarşamba günü saat 14.45’te;
3-e) 5 nolu durak hattının ihalesi 08.02.2017 Çarşamba günü saat 15.00’te;
Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale Komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 15.02.2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4-) İhale komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı her bir hat için ayrı ayrı Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6-) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7-) İhale, ihale tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde İhale Komisyonunca onaylanacak veya iptal edecektir.
😎 İhale onaylandığı takdirde yapılan tebliğe müteakip 15 iş günü içerisinde ihale bedeli üzerinden %3 geçici teminatı %6 kati teminatına dönüştürerek kira sözleşmesi düzenlenecek olup, sözleşme tarihine müteakip en geç 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme düzenlenmediği ve ihale bedeli ödenmediği takdirde ihale iptal edilmiş sayılacak ve geçici teminat gelir kaydedilecektir.
9-) İhaleye İştirak Edeceklerden İstenecek belgeler;
a) İkametgâh belgesi
b) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Şoförler Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2017 yılı içerisinde alınmış olacak) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde almış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu belge (2017 yılı içerisinde alınmış olacak)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
d) Noter tasdikli imza sirküleri
e) İstekliler adına vekâleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletname ile vekalet edeceklerinin noter tasdikli imza sirküleri
f ) Geçici teminat belgesi
g) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi (kira, su, emlak vergisi)
h) Sabıka kaydı
İlgililere ilanen duyurulur.

(B.No:30)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir