- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...

Etiket: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu

Mucur MYO’ya kurulan Finans Laboratuvarında İlk Ders Yapıldı
EĞİTİMGÜNCELYEREL

Mucur MYO’ya kurulan Finans Laboratuvarında İlk Ders Yapıldı

Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Mucur Mes­lek Yük­sek Okulu Fi­nans La­bo­ra­tu­va­rın­da ilk dersi İş Ya­tı­rım adına açı­lı­şa ka­tı­lan Kay­se­ri Şube Mü­dü­rü Ha­ti­ce GÜNER ve Kay­se­ri Şube Müdür Yar­dım­cı­sı Akın KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Güner “Tra­de­mas­ter Kam­püs Pro­je­si” kap­sa­mın­da 48. La­bo­ra­tu­va­rın açıl­ma­sın­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek öğ­ren­ci­le­re la­bo­ra­tu­var­dan en iyi şe­kil­de fay­da­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da tav­si­ye­de bu­lu­nur­ken, bu la­bo­ra­tu­va­rın bölüm…