- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
EĞİTİM GÜNCEL YEREL

Mucur MYO’ya kurulan Finans Laboratuvarında İlk Ders Yapıldı

Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Mucur Mes­lek Yük­sek Okulu Fi­nans La­bo­ra­tu­va­rın­da ilk dersi İş Ya­tı­rım adına açı­lı­şa ka­tı­lan Kay­se­ri Şube Mü­dü­rü Ha­ti­ce GÜNER ve Kay­se­ri Şube Müdür Yar­dım­cı­sı Akın KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
Güner “Tra­de­mas­ter Kam­püs Pro­je­si” kap­sa­mın­da 48. La­bo­ra­tu­va­rın açıl­ma­sın­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek öğ­ren­ci­le­re la­bo­ra­tu­var­dan en iyi şe­kil­de fay­da­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da tav­si­ye­de bu­lu­nur­ken, bu la­bo­ra­tu­va­rın bölüm öğ­ren­ci­le­ri­ne büyük katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Öğ­ren­ci­le­re ka­ri­yer ha­yat­la­rı­na yön ver­me­le­ri ko­nu­sun­da sek­tö­rel dü­zey­de bazı fır­sat­lar­dan bah­se­dil­di.
Ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı­nın ar­dın­dan ders sona erdi. Haber: Ramazan Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir