- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN
KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2018 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ VE HASTA ALT BEZİ ALIMI İŞİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2018 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ VE HASTA ALT BEZİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/101724
1 – İdarenin
a) Adresi : AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 262 11 66 – 0386 262 11 67
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 537 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ 7 KALEM HASTA ALT BEZİ MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yerleri : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ
MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, KAMAN SOSYAL HİZMET
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE OSMAN
YALÇINKAYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
TEMİZLİK MALZEMESİ AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN
TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim Tarihi : Mal teslimi; sözleşme imzalandıktan 10 gün içerisinde idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin
temizlik malzemesi ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : KIRŞEHİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ – NASUHDEDE MAHALLESİ ŞEHİT TURGUT İLANBEY
CADDESİ NO:27 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 16.04.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. 1. 5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4. 3. 1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINDA
İhale kısmi teklife açık olduğundan dolayı, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUKEVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, KIRŞEHİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ,SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,KAMAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ kısımlarındaki birim fiyat teklif cetvelinde bulunan mal kalemlerine ait numune yada fotoğraf veya katologlar istekli firmalar tarafından, ilgili kuruluş idarelerince teknik şartnameye uygunluğu ihale saatinden önce teyit ettirilecek ve teyit ettirdiklerine dair belgeyi istekliler ihale teklif zarfında vereceklerdir.(Belirtilen kısımlar için ihale teklif zarfında teyit belgesi bulunmayan isteklilerin teklifi ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Ancak, KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLE OSMAN YALÇINKAYAHUZUREVİYAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ kısımlarında bulunan birim fiyat teklif cetvelindeki mal kalemleri için herhangi bir numune yada fotoğraf veya katologlar istenmemiş olup, istekli firmalar kuruluş teknik şartnamesine uygun malzeme getirecektir.
HASTA ALT BEZİ ALIMINDA
MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KIRŞEHİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ kısımlarındaki birim fiyat teklif cetvelinde bulunan mal kalemlerine ait numune yada fotoğraf veya katologlar istekli firmalar tarafından, ilgili kuruluş idarelerince teknik şartnameye uygunluğu ihale saatinden önce teyit ettirilecek ve teyit ettirdiklerine dair belgeyi istekliler ihale teklif zarfında vereceklerdir.(Belirtilen kısımlar için ihale teklif zarfında teyit belgesi bulunmayan isteklilerin teklifi ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Ancak, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ve OSMAN YALÇINKAYAHUZUREVİYAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ hasta alt bezi kısmı için; birim fiyat teklif cetvelindeki mal kalemleri için herhangi bir numune yada fotoğraf veya katologlar istenmemiş olup, istekli firmalar kuruluş teknik şartnamesine uygun malzeme getirecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ – NASUHDEDE MAHALLESİ ŞEHİT TURGUT İLANBEY CADDESİ NO:27 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
-Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Kadın Konukevi Müdürlüğü- Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Çocuk Evleri Sitesi-Fatma Bacı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Huzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Çocuk Destek Merkezi – Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Huzurevi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Sosyal Hizmet Merkezi-Kaman Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
-Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Osman Yalçınkaya Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık (B.No: 75)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir