- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İdaremize ait olan, Kırşehir İli Mucur İlçesi Yenice Mahallesi Enverpaşa Caddesinde 4311 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan Mevcut Kaymakamlık Lojmanı ve Arsası 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 09/05/2017 Salı günü saat: 10.15’da Mucur Kaymakamlık Binasında satışı yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak Taşınmazın İlçesi, Mahallesi, İmar Durumu, Arsa Alanı Binanın Konumu, Miktarı, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı ile İhale Saati aşağıda gösterilmiş olup; fiyatda
( KDV Hariçtir).
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- İhaleye katılabilmek için;
a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 3’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).
b) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
c) İhaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
6- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir.
8- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir.
9- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR

(B.No: 149)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir