- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR
MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI 150 (YÜZ ELLİ) TON KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/451224
1-İdarenin
a) Adresi : YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ 1/1 40103 MUCUR/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3868125261 – 3868125240
c) Elektronik Posta Adresi : mucur.hekimhuzurevi@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 (YÜZ ELLİ) TON KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KÖMÜR AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : İşe başlındıktan sonra idarenin ihtiyacı doğrultusunda spariş tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Huzurevi Müdürlüğünün Kömür Ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda teslim edilecektir. Kalan Kömür yine aynı şekilde idarinin ihtiyacı doğrultusunda peder pey olarak 31.12.2020 tarihine kadar idareye teslim edilecektir.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ / YENİCE MAHALLESİ ANKARA KAYSERİ ASFALTI CADDESİ NO:1/1 40103-MUCUR/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 22.09.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ / YENİCE MAHALLESİ ANKARA KAYSERİ ASFALTI CADDESİ NO:1/1 40103-MUCUR/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kömürlerin Yüklenmesi, Nakliye, Kömür kanalına veya İdarenin isteği doğrultusunda istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye ait olacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN-(01216256)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir