- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT
İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 2 adet araç; 1 adet kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet Otomobil  Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 11.12.2020  Cuma Günü Saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında ihaleye çıkarılacak olup ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 18.12.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRA
NO
PLAKAMARKACİNSİMODELMOTOR/ ŞASE NODURUMUMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
140 LC 001SKODAOTOMOBİL2014TMBCF63T7E9042558KULLANILIR DURUMDA.220.000,006.600,00
240-02-2002-01HİDROMEKKAZICI YÜKLEYİC KEPÇE2002KULLANILIR DURUMDA.65.000,001.950,00
340EA619DODGE AS 250KAMYONET2000AA9A100T20381G/NLCAA2AEEY0141123TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.6.000,00200
440 AV 576DAFKAMYON1990EA216SDH365/XLRAE23HTOE349867TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.18.000,00550

Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Temizlik İşleri  Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
 Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,
b)Tebligat için adres göstermek,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,
e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,
g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,
Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereği ihale yapılacaktır.
İlan olunur.
Resmi İlanlar                         www.ilan.gov.tr’de              BASIN-(01270765)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.