- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT
İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 2 adet araç; 1 adet kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet Otomobil  Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 11.12.2020  Cuma Günü Saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında ihaleye çıkarılacak olup ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 18.12.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRA
NO
PLAKA MARKA CİNSİ MODEL MOTOR/ ŞASE NO DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 40 LC 001 SKODA OTOMOBİL 2014 TMBCF63T7E9042558 KULLANILIR DURUMDA. 220.000,00 6.600,00
2 40-02-2002-01 HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİC KEPÇE 2002 KULLANILIR DURUMDA. 65.000,00 1.950,00
3 40EA619 DODGE AS 250 KAMYONET 2000 AA9A100T20381G/NLCAA2AEEY0141123 TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 6.000,00 200
4 40 AV 576 DAF KAMYON 1990 EA216SDH365/XLRAE23HTOE349867 TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 18.000,00 550

Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Temizlik İşleri  Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
 Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,
b)Tebligat için adres göstermek,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,
e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,
g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,
Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereği ihale yapılacaktır.
İlan olunur.
Resmi İlanlar                         www.ilan.gov.tr’de              BASIN-(01270765)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir