- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
GÜNCEL YEREL

Seyfe Köyü Ziyaret Edildi

Mucur Kay­ma­ka­mı Faruk ERDEM, has­ta-yaş­lı, ço­luk-ço­cuk, köy­lü-şe­hir­li de­me­den her ke­si­mi zi­ya­ret et­me­ye devam edi­yor.
İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Faruk Erdem, geç­ti­miz per­şem­be günü Seyfe kö­yü­ne gi­de­rek bir takım in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
Seyfe Köyü Muh­ta­rı Fuat Topçu’dan bazı bil­gi­ler alan ERDEM, köye ya­pı­lan iş­le­ri ye­rin­de gördü.
Örnek Köy pro­je­si kap­sa­mın­da Seyfe’de ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­dı. Haber: Ra­ma­zan Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir