- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN KAMAN VE MUCUR GENÇLİK MERKEZLERİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaman ve Mucur Gençlik Merkezleri Doğal Gaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/578922
1 – İdarenin
a) Adresi : KAYABASI MAHALLESI STADYUM CADDESI 1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 213 11 60 – 0386 213 50 36
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@gsb.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kaman ve Mucur Gençlik Merkezleri Doğal Gaz Dönüşüm İşi 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Kaman ve Mucur Gençlik Merkezi Müdürlükleri
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Nasuhdede Mah. Killik Cad. No: 2 Merkez/Kırşehir
b) Tarihi ve Saati : 22.11.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4. 1. 1. 3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İhaleye katılan isteklilerin doğalgaz dönüşüm işini yapabilmesi için yetkili olduğuna dair, KIRIKKALE-KIRŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET AŞ. tarafından verilen ve işin bitimine kadar geçerlilik süresi bulunan “Doğalgaz Proje-İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım Yetki Belgesi” ne sahip olması ve bu belgeyi sözleşmenin imzalanması için sunmaları zorunludur.
4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. 1. 5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4. 1. 6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4. 3. 1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4. 4. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tebliğde belirtilen C/II. Grup ve C/IV. Grup işleri benzer işler kabul edilecektir.
4. 4. 2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
(B.No:307)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir