- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi’ne Katı Yakıt (Kömür) Satın alınacak

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE VE
SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN KALORİFER PORTAKAL KÖMÜRÜ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/949076
1-İdarenin
a) Adı : HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ 1/1 40103 MUCUR/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3868125261 – 3868125240
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN KALORİFER PORTAKAL KÖMÜRÜ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 120 (YÜZ YİRMİ) TON KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KÖMÜR AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra İdarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Huzurevi Müdürlüğünün Kömür Ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonunun huzurunda teslim edilecektir. Kalan Kömür yine aynı şekilde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey olarak 31.12.2023 tarihine kadar İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                     BASIN:ILN01891279

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir